Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki są jego zainteresowania i zobowiązanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia w formach stałych oraz pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach.

 • Dzieci i młodzież mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach, o ile spełniają kryteria rekrutacyjne. 
 • Uczestnictwo w zajęciach odbywa się zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą rekrutacyjną na podstawie "Karty Uczestnictwa".
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:
 1. Realizacji założeń programowych.
 2. Systematycznego uczęszczania na zajęcia. Obecność wychowanków podlega kontroli. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc, uczestnik może zostać skreślony z listy wychowanków. Ponowne przyjęcie na zajęcia jest możliwe na podstawie nowej Karty zgłoszenia - o ile będą wolne miejsca - lub od nowego roku szkolnego.
 3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników placówki i osób dorosłych,
 4. Poszanowania udostępnionych pomocy
 5. Przestrzegania zapisów statutu, regulaminów pracowni oraz regulaminów i procedur bhp.
 • Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i powrotnej do domu oraz zapewniają opiekę dzieciom w przypadku, gdy zajęcia z nauczycielem są odwołane..
 • Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie podanym do wiadomości na stronie internetowej placówki oraz na terenie placówki ( w szatni ).
 • Prace wykonane w placówce (np. nagrania muzyczne, repertuar, prace plastyczne, zdjęcia) są własnością OPP nr 1 w Sosnowcu.
 • Uczestnicy konkursów reprezentujący OPP nr 1 w Sosnowcu, udostępniają placówce dokumentację osiągnięć.
 • W siedzibie OPP nr 1 w Sosnowcu obowiązuje obuwie zmienne.
 • Rodzice uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do kontaktu z nauczycielem (nie rzadziej niż raz w semestrze ) w celu zapoznania się z postępami dziecka na zajęciach.
 • Rodzice i pełnoletni wychowankowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu dla realizacji zadań statutowych placówki, publikację zdjęć oraz umieszczanie jego imienia i nazwiska w dokumentacji i na stronie internetowej placówki, oraz w środkach masowego przekazu w celu promowania działalności  placówki i ukazywania osiągnięć dziecka w różnorodnych formach rywalizacji.
 • O odwołaniu zajęć dydaktycznych placówka powiadamia rodziców/opiekunów oraz pełnoletnich wychowanków telefonicznie. Dodatkowo informacja o odwołaniu zajęć publikowana jest na stronie internetowej placówki.
 • Tryb usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych:
 1. Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica lub opiekuna prawnego w sposób określony w statucie
 2. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza,
 • pisemna prośba rodzica o usprawiedliwienie na druku obowiązującym w placówce i podanym do wiadomości ( i pobrania) na stronie internetowej placówki; wypełniony druk usprawiedliwienia przekazuje się nauczycielowi lub do sekretariatu placówki
 • telefonicznie do sekretariatu placówki (pisemne usprawiedliwienie powinno być dostarczone niezwłocznie po powrocie na zajęcia)
 • Wychowanek pełnoletni, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, może sam usprawiedliwiać przyczyny swoich nieobecności zgodnie z obowiązującym trybem.
 1. Tryb zwalniania z zajęć dydaktycznych:

 Zwolnić wychowanka niepełnoletniego z zajęć może tylko rodzic (opiekun prawny) na swoją pisemną prośbę lub odbierając  go z placówki  osobiście, wypełniając jednocześnie kartę  zwolnienia obowiązującą w placówce (dostępna na stronie internetowej placówki),

 1. Pełnoletni wychowanek może pisemnie zwracać się o wcześniejsze zwolnienie z zajęć jeżeli uzyskał pisemną zgodę rodziców/opiekunów.
 2. Nauczyciel nie może zwalniać wychowanka z zajęć dydaktycznych na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem (opiekunem).
  Source: http://www.bip.opp1.sosnowiec.ehost.pl/index.php/dokumenty/6-statut-publicznej-placowki-oswiatowo-wychowawczej-ogniska-pracy-pozaszkolnej-nr-1-w-sosnowcu
Odsłony: 503