Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 1. Placówka przyjmuje uczestników do poszczególnych kół na zasadzie dobrowolności na podstawie Kart zgłoszeń zawierających pisemną zgodę rodziców/opiekunów oraz ich pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze  Statutem. Karta zgłoszenia powinna być niezwłocznie wypełniona przez rodzica lub opiekuna wychowanka niepełnoletniego (w przypadku osób pełnoletnich samodzielnie poświadczają chęć uczestnictwa w zajęciach własnoręcznym podpisem) oraz dostarczona do placówki. Stanowi to podstawę do tego by wychowanek mógł uczestniczyć w zajęciach. W okresie rekrutacyjnym, gdy wychowanek ma zdecydować o wyborze danego koła, istnieje możliwość uczestnictwa w jednorazowych zajęciach próbnych, po wypełnieniu odpowiedniej karty. Daje to możliwość sprawdzenia czy dziecko jest zainteresowane daną formą zajęć. Wychowankowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach jeśli nie oddali podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego karty zgłoszenia.
 2. Rekrutacja odbywa się we wrześniu. Możliwe jest przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego, o ile są jeszcze wolne miejsca. W razie ich braku nauczyciel wpisuje dane dziecko na listę rezerwową i przyjmuje na zajęcia, gdy zwolni się miejsce.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie sosnowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub zamieszkali w Sosnowcu. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Sosnowca mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dane zajęcia, zgodnie z Art. 20o, pkt. 5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   
 4. O przyjęciu na zajęcia decyduje nauczyciel na podstawie obowiązujących w placówce zasad rekrutacji
 5. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą zostać przyjęte na zajęcia o ile spełniają kryteria rekrutacyjne. Nauczyciel podejmuje decyzje o przyjęciu takiego dziecka na podstawie obserwacji w okresie testowym (1-3 zajęcia) oraz opinii z przedszkola o predyspozycjach dziecka.

 

ZASADY REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczestnicy biorący udział w zajęciach w roku/latach poprzednich i z sukcesem reprezentujący placówkę w konkursach, festiwalach.
 2. Grupy tworzone są według wieku i zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. Ilość grup zależy od arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący placówkę.
 3. Pozostali kandydaci do zajęć zostaną przyjęci po spełnieniu kryteriów opracowanych dla poszczególnych typów zajęć:
 • Zajęcia muzyczne:

podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na zajęcia muzyczne są predyspozycje słuchowe. Każdy chętny jest poddany przesłuchaniu przez prowadzącego zajęcia. Kandydat jest zobowiązany do:

 1. zaśpiewania piosenki – piosenka musi być wykonana muzycznie poprawnie, tzn. czysto intonacyjnie i rytmicznie,
 2. powtórzenia dźwięków i melodii zagranych przez prowadzącego na instrumencie klawiszowym – melodia musi być powtórzona czysto intonacyjnie i rytmicznie,
 3. powtórzenia rytmu wystukanego przez prowadzącego – rytm musi być wykonany w tempie i z zachowaniem wartości rytmicznych.

W przypadku wokalistów brana jest również pod uwagę barwa głosu i brak wady wymowy.W przypadku instrumentalistów brana jest również pod uwagę koordynacja ruchów obu rąk, wiek i ewentualne dotychczasowe umiejętności w grze na instrumencie.

 • Zajęcia językowe:
 1. Przed przystąpieniem do zajęć wymagane jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej lub napisanie tekstu leksykalno – gramatycznego. Na tej podstawie nauczyciel podejmuje decyzję o utworzeniu grupy z osób w podobnym wieku i podobnym stopniu wiedzy i umiejętności,
 2. Nauka języków obcych odbywa się na następujących poziomach: początkujący, podstawowy, średniozaawansowany I, średniozaawansowany II, zaawansowany.
 3. Nauka na każdym etapie zaawansowania trwa jeden rok.
 4. Wiedza i umiejętności uczestników sprawdzane są podczas zajęć w ramach ćwiczeń ustnych i pisemnych.
 5. Skreślony,
 6. Skreślony
 7. Nauczyciel może odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia, jeśli w danym roku szkolnym nie utworzyła się grupa w odpowiednim  wieku  i o podobnym stopniu zaawansowania.
 • Zajęcia plastyczne:

Do grup młodszych przyjmowane są wszystkie chętne dzieci w kolejności zgłoszeń. Podstawowym kryterium przyjęcia do grupy starszej są predyspozycje plastyczne stwierdzone na podstawie analizy przyniesionych prac własnych.

 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zajęciach. Uczestnik zajęć musi posiadać strój gimnastyczny ( koszulka, spodenki) i obuwie sportowe na miękkim, białym spodzie.

 • Zajęcia informatyczne dla dzieci młodszych:

Przyjęcie na podstawie indywidualnej rozmowy z nauczycielem prowadzącym (wymagania: umiejętność czytania i pisania !).

 • Zajęcia teatralne:

Przyjęcie na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym i sprawdzianu predyspozycji (dobra pamięć, dobra dykcja, chęć występowania).

 • Zajęcia literacko-dziennikarskie:

Przyjęcie na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym i sprawdzianu predyspozycji (łatwość budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych, umiejętność wypowiadania się: argumentowanie, wnioskowanie, bogactwo słownictwa, własne próby literackie)
Source: http://www.bip.opp1.sosnowiec.ehost.pl/index.php/dokumenty/6-statut-publicznej-placowki-oswiatowo-wychowawczej-ogniska-pracy-pozaszkolnej-nr-1-w-sosnowcu

Odsłony: 562