Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

  1. Placówka przyjmuje uczestników do poszczególnych kół na zasadzie dobrowolności na podstawie Kart zgłoszeń zawierających pisemną zgodę rodziców/opiekunów oraz ich pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze  Statutem. Karta zgłoszenia powinna być niezwłocznie wypełniona przez rodzica lub opiekuna wychowanka niepełnoletniego (w przypadku osób pełnoletnich samodzielnie poświadczają chęć uczestnictwa w zajęciach własnoręcznym podpisem) oraz dostarczona do placówki. Stanowi to podstawę do tego by wychowanek mógł uczestniczyć w zajęciach. W okresie rekrutacyjnym, gdy wychowanek ma zdecydować o wyborze danego koła, istnieje możliwość uczestnictwa w jednorazowych zajęciach próbnych, po wypełnieniu

Czytaj więcej: Rekrutacja

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki są jego zainteresowania i zobowiązanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia w formach stałych oraz pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach.

  • Dzieci i młodzież mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach, o ile spełniają kryteria rekrutacyjne. 
  • Uczestnictwo w zajęciach odbywa się zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą rekrutacyjną na podstawie "Karty Uczestnictwa".
  • Uczestnicy zajęć zobowiązani są

Czytaj więcej: Regulamin uczestnictwa w zajęciach