Regulamin XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "INNE SPOJRZENIE"

„Światy widziane z różnych punktów są różnymi światami.

Więc mogę żyć w tylu światach, ile z nich jestem w stanie zobaczyć”

/Olga Tokarczuk – Dom dzienny, dom nocny/

 

Drodzy uczestnicy Konkursu!

W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” zapraszam Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim:

 „Ja w świecie tysiąca barw”

 W swoich pracach pokażcie plastyczne interpretacje świata realnego, bądź świata wyobraźni, niepowtarzalnego, pełnego niezwykłych miejsc, bohaterów i ich przygód. Zdaniem Olgi Tokarczuk „Opisywanie świata jest w gruncie rzeczy opisywaniem samego siebie, nie ma innej drogi niż to banalne „poznaj samego siebie”.1 Możecie więc opisać również siebie, to kim jesteście, jak się zmieniacie? To wszystko, co powoduje, że jesteście wyjątkowi, czym się interesujecie, co Was pasjonuje… Podzielcie się tym z innymi. Jesteśmy ciekawi kim jesteście, jak wygląda Wasz świat i jakie ma barwy.

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Elżbieta Skiba-Posikata

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

REGULAMIN pdf

 

1 Olga Tokarczuk - ”Gra na wielu bębenkach” (opowiadanie „Szkocki miesiąc”)

 

„ Worlds seen from different points are different worlds.

So I can live in as many worlds as I can see”

/Olga Tokarczuk – House of Day, House of Night/

 

Dear Participants of the Competition!

As part of the next edition of International Art Competition “Different Look” I would like to invite you to do artistic works on the theme:

 Me in the world of thousand colours

 In your works please show us your artistic interpretation of the real or imaginary world, your unique world full of unusual places, heroes and their adventures. In Olga Tokarczuk’s view   “Describe the world is essentially describe yourself, there is no other way than the banal “ know yourself”. So you can also describe yourself, who are you, how do you change? Show us what makes you special, what are you interested in, what fascinates you... share it with others. We are curious about who you are, what your world looks like and what colours it has.

I wish you have fun and every success in the competition!

Elżbieta Skiba-Posikata

The Headmistress of the Outside School Learning Center number 1 in Sosnowiec

 

REGULATIONS

 

 

Миры, на которые смотрят с разных точек, это уже разные миры.

А значит, я могу жить в стольких мирах, сколько в состоянии увидеть

/Дом дневной, дом ночной - Токарчук Ольга/

 

 

Дорогие участники конкурса !

 

В рамках очередного Международного выпуска художественного конкурса «Другим взглядом» я приглашаю вас произвести художественные работы на тему

 „Я в мире тысячи цветов”

 В своих работах отобразите художественные интерпретации реального мира или мира мечты, мира неповторимого, полного необычных мест, героев и их приключений. По словам Ольги Токарчук, «описание мира - это, по сути, описание себя, нет другого пути, кроме банального« узнай самого себя ». Таким образом, вы можете описать себя, кто вы, как вы менялись. Это все, что делает вас уникальным, что вас интересует, что вас очаровывает ... Поделитесь этим с другими. Нам интересно, кто вы, как выглядит ваш мир и какие цвета у него.

Желаю успехов в конкурсе!

Эльжбета Скиба-Посиката

Директор Костра Внешкольной Работы № 1 в Сосновце

 

 

правила

Odsłony: 1510