REGULAMIN IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song”

ORGANIZATOR: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, ul. Grabowa 2, 41-200 Sosnowiec, www.opp1.sosnowiec.ehost.pl , e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 265 11 97 Osoba do kontaktu: Katarzyna Kożuch, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE:
1. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej.
3. Podnoszenie kultury muzycznej i umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.
4. Integracja uzdolnionej młodzieży szkół i placówek artystycznych.
5. Doskonalenie znajomości języków obcych.
6. Rozwijanie umiejętności cieszenia się wspólnym muzykowaniem.
7. Propagowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury.
8. Międzynarodowa wymiana kulturowa pomiędzy uczestnikami festiwalu.
9. Promocja współpracy z pobliskimi miastami partnerskimi miasta Sosnowca.

ZASADY UCZESTNICTWA :
Uczestnik przygotowuje dwa utwory: jeden w języku ojczystym, drugi w dowolnym języku obcym. W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści (niezwiązani z Organizatorem, jak również z członkami jury)

I etap – kwalifikacje wstępne
1. Uczestnik przesyła nagranie wybranej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami - wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym, podpisane i zeskanowane (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń).
2. Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej w formacie mp3 lub jako link do youtube bez obróbki studyjnej (strojenia,
równania, nakładania efektów, pogłosu).
3. Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 6.03.2020 r.
4. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej
oraz facebook’u dnia 23.03.2020 r.

II etap – przesłuchania:
1. Podkłady muzyczne wykonywanych utworów należy przesłać mailem do 1.04.2020 r. na adres organizatora (dotyczy tylko osób
zakwalifikowanych do II etapu konkursu). Podkłady powinny być opisane wg wzoru: nazwisko, imię uczestnika, tytuł piosenki.
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.
(Muza będzie do dyspozycji od godz. 10.30).
3. Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują oba przygotowane utwory w kolejności: 1 - w j. ojczystym; 2 - w j. obcym.
4. Czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 8 min.
5. O godz. 16.00 odbędą się warsztaty wokalne - przygotowanie piosenki finałowej (tytuł piosenki zostanie podany wraz
z harmonogramem)
6. Laureat nagrody Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu nie może wziąć udziału w tegorocznej edycji jako uczestnik tej samej kategorii wiekowej. Do udziału w konkursie laureat Grand Prix może przystąpić po zmianie kategorii wiekowej. Przysługuje mu natomiast prawo wzięcia udziału w obradach jury tegorocznej edycji.
7. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia oryginału karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem w dniu przesłuchań II etapu.
Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.

8. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest OPP nr 1.
Koncert Laureatów Koncert Laureatów odbędzie się 6 kwietnia 2020 r w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, o godz. 17.00. Zdobywcy I-III miejsc wykonują jedną piosenkę wskazaną przez jurorów. Obecność na Koncercie jest obowiązkowa. Nagrody nie będą przesyłane uczestnikom – w razie nieobecności laureata na koncercie nagroda przechodzi na Organizatora.

KATEGORIE WIEKOWE: I kat. – rok urodzenia 2011 - 2014 II kat. – rok urodzenia 2008 - 2010 III kat. – rok urodzenia 2005 - 2007 IV kat. – rok urodzenia 2001 – 2004 O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia

OCENA I NAGRODY:
1. Jury powołane przez organizatorów, składające się z profesjonalnych muzyków, wokalistów i nauczycieli języków obcych oceniać
będzie: umiejętności wokalne, dykcję, poprawność językową, interpretację, dobór repertuaru odpowiedni do wieku wykonawców, stopień trudności wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury może przyznać I, II, III miejsce i dowolną liczbę wyróżnień w każdej kategorii.
3. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają: statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów; zdobywcy wyróżnień
- dyplomy pamiątkowe.
4. Nauczyciele, którzy przygotują laureatów Festiwalu otrzymają podziękowania.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

PRZEPISY KOŃCOWE:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony.
3. Koszt przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas przejazdów oraz w trakcie trwania konkursu odpowiada osoba zgłaszająca uczestnika do konkursu, tj. opiekun prawny lub dyrektor szkoły bądź placówki. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawuje placówka zgłaszająca.
5. Organizator nie zapewnia posiłku.
6. Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną. 7. Uczestnik przystępując do festiwalu zgadza się na rozstrzyganie wszelkich spraw nie objętych regulaminem oraz na jego interpretację przez organizatorów festiwalu.
8. Uczestnik konkursu oraz jego opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów organizacyjnych oraz na publikację nazwiska, wizerunku i prezentowanych utworów na stronie www organizatora oraz środkach masowego przekazu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów na płycie CD i w Internecie.
10. Z chwilą przysłania formularza konkursowego wraz z wykonanym przez siebie utworem Uczestnik zgadza się na udzielenie bezpłatnej i niewyłączonej licencji do odtwarzania i kopiowania utworu w celach organizacyjnych festiwalu.
11. Prezentując swój występ w drugim etapie oraz na gali finałowej, uczestnik jednocześnie zgadza się na fotografowanie i utrwalanie audio-video swojej osoby a także na rozpowszechnianie danych materiałów w określony przez Organizatora sposób (YouTube OPP nr 1)
12. Udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

Odsłony: 1464